మరో ప్రేమ


పెరిగిన ప్రేమ దూరం అవ్వడం కంటే మరే బాధ ఎక్కువ కాదు, అదే విరిగిన మనసు మీద రాసిన మరో ప్రేమ కథ మళ్ళీ గాయపరచదు...

No pain is greater than the loss of love; a love story written on the same broken heart will never cause the pain again...

प्यार खोने से बड़ा कोई दर्द नहीं है; टूटे हुए दिल पर लिखी गई प्रेम कहानी फिर कभी दर्द नहीं देगी...


💞

No comments:

కోతి మనసును

ఏ కొమ్మలో ఎంత బలముందో కోతికి తెలుసు, నా కోతి మనసును మోసే బలము నీ ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు నాకెందుకు దిగులు... A monkey knows how much strength is ...