ఆ రంగులతో నిన్ను గీసింది


హరివిల్లు తన రంగులను దానమిచ్చి బొమ్మ గీయమని కవితను కోరుకుంటే, కవితకు భావం కలిగి ఆ రంగులతో నిన్ను గీసింది...

When the rainbow generously donated its colors and requested the poem to draw a doll, the poem felt inspired and drew you using those hues...

❤️

No comments:

కోతి మనసును

ఏ కొమ్మలో ఎంత బలముందో కోతికి తెలుసు, నా కోతి మనసును మోసే బలము నీ ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు నాకెందుకు దిగులు... A monkey knows how much strength is ...