నా చేతి ఆకాశాన పండిన జాబిలి


నా చేతి ఆకాశాన పండిన జాబిలి నువ్వే కదా, నీడైనా నువ్వు నిజమే కదా, చీకటి కలతలకు చిక్కని నీ నవ్వు, నీడలోనూ ముద్దొచ్చే చందమామవు...

You are the moon in the sky of my hands; you are true even if you are a shadow. The sorrowful darkness cannot dim your smile, and even your shadow is so beautiful...

💞

No comments:

కవితనారగించాను

మొదటసారి కవిత రాయడం మాని కవితనారగించాను నీ మాట వింటూ నిన్ను చూస్తూ నీ కలిమితో కవితనారగించాను... For the first time, I stopped writing a poem...