కవితనారగించాను


మొదటసారి కవిత రాయడం మాని కవితనారగించాను నీ మాట వింటూ నిన్ను చూస్తూ నీ కలిమితో కవితనారగించాను...

For the first time, I stopped writing a poem and started feeling it. While looking at you, listening to you, and with your presence, I started feeling it....

💞

No comments:

కవితనారగించాను

మొదటసారి కవిత రాయడం మాని కవితనారగించాను నీ మాట వింటూ నిన్ను చూస్తూ నీ కలిమితో కవితనారగించాను... For the first time, I stopped writing a poem...