భూలోకపు దేవత


ఎందుకు మరిచాడో దేవుడు తెలియదు, అందరినీ మామూలుగా చేశాడు కానీ నీకు రెక్కలు ఇచ్చాడు, ఆలోచిస్తుంటే అర్థమైంది, దేవతకి రెక్కలు ఉండటం సహజమే కానీ నిన్ను తప్పుగా భూమిపై పెట్టాడు, స్వర్గం కదా నీ ఊరు ఈ భూమిపై నీకు చోటు తగదు...

What made God forget when making you? He created everyone normally without wings but created you with wings. Maybe he made it right but placed you wrong. Heaven is your place, and earth is not your race...

भगवान न जाने क्यों भूल गए, उन्होंने सबको सामान्य बनाया लेकिन तुम्हें पंख दे दिए, जब तुम सोचते हो तो समझ आता है, देवी के पास पंख होना स्वाभाविक है लेकिन उन्होंने तुम्हें गलती से धरती पर रख दिया, स्वर्ग ही तुम्हारा घर है, इस धरती पर आपके लिए कोई जगह नहीं है...

💞

No comments:

రెక్కలు కట్టు

పక్షి నేల వాలితే తిరిగి ఎగిరి కొమ్మను అందుకోగలదు, ఆకు నేల వాలితే తిరిగి కొమ్మను చేరుకోలేదు, రెక్కలు కట్టి పక్షిలా మారు, ఒకే కొమ్మకు ఆకులా ఉం...