ఎంత జీవించావో నా ఆలోచనలో


ఒక్క ఆలోచనతో మనం గడిపిన క్షణాలు నా కళ్ళ ముందు మెదులుతుంటే, ఇది చాలదా నువ్వు నాతో కంటే నా ఆలోచనలో ఎంత కాలం జీవించావు అని చెప్పడానికి?

With just a minute of thought, if I can bring back the time we spent, isn't it enough to say how long you lived in my thoughts rather than how long we spent time together?

💞

No comments:

రెక్కలు కట్టు

పక్షి నేల వాలితే తిరిగి ఎగిరి కొమ్మను అందుకోగలదు, ఆకు నేల వాలితే తిరిగి కొమ్మను చేరుకోలేదు, రెక్కలు కట్టి పక్షిలా మారు, ఒకే కొమ్మకు ఆకులా ఉం...