సగం మట్టుకే తూగాయు


నీ ప్రేమ తాకిన తరువాత ఇదివరకు నేను ఏదీ పూర్తిగా ఆస్వాదించలేదు, సగం మట్టుకే తూగాయి నా అనుభవాలన్నీ అని అర్థమైంది...

When touched by the grace of your love, it felt as if everything I had enjoyed until now weighed only half as much, and it only feels complete with you.


💞

No comments:

కలలకు మరుజన్మ ఉంటే చాలు

నీతో మరుజన్మ అక్కర్లేదు,  నీతో ఉన్నట్టు కన్న కలకు ప్రతి రేయిన మరుజన్మ ఉంటే చాలు... I don't want to be reborn with you, but it's suff...