వేకువ లేనిదే జీవితాన్నే గడపలేము


దీపం వంటి సన్నిహితులు ఎందరో, కానీ నువ్వు నా వేకువ వెలుగులాంటిదానివి, దీపం లేనిదే చీకటిలో చూడలేము కానీ వేకువ లేనిదే జీవితాన్నే గడపలేము..

There are many closer ones like lamps, but you are my sunshine because while a lamp helps us see through the darkness, our survival depends on the sunlight..

💜🫶💜

No comments:

నీపై కోపము

రగిలే అగ్నిపర్వతాన్ని ఎదిరించాలనే నీటి చుక్క చేసే ప్రయత్నం ఎంతో, మంచుకొండను కరిగించాలనే అగ్గి పుల్ల లోని ఆవేశం ఎంతో, నీపై ఉన్న నా కోపము అంత...