పురుగునో మనిషినో

ఈ లోకంలో నేను పురుగునో మనిషినో పువ్వునో పండునో జంతువో ఎవరు పట్టించుకుంటారు, కానీ నువ్వు లేని నా ఉనికిని బ్రతికున్నా హృదయం లేని ప్రాణంలా అందరూ గుర్తిస్తారు...

In this world, who cares whether I am an insect, a man, a flower, a fruit, or an animal? But my existence without you is recognized by all as a living soul without a heart...

💜💔💜

No comments: