తారలకు కరువు పూలకు కొరత

నింగిలో ఎన్ని చుక్కలో,
నేలపై ఎన్ని పూలో,
లెక్క రాసి పెట్టుకున్నా,
కానీ ఒక్కసారిగా నింగిలో తారలకు కరువొచ్చింది,
నేలపై పూలకు కొరతొచ్చింది,
ఆ అద్భుతాలు సోయగాలు నీలో పెట్టి పుట్టించాడేమో దేవుడు, మిగతావారిని శ్వాసతో రక్తంతో చేసి సరిపెట్టుకున్నాడు...

I had a count of the number of stars in the sky and the number of flowers on the earth, but all of a sudden, there was a scarcity of both. It seems like God used those wonders and fragrances to create you, while the rest of us are made with only breath and blood...

💜💜

No comments: