ప్రేమ నీ దయ

ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు నేను నీ దయతో బ్రతుకుతాను...

I am at your mercy when in love...

💜💜

No comments: