భావాల ఇసుకలో సమాధి కాలేను

కన్నీటి వరదలో మునిగినా పర్లేదు కానీ భావాల ఇసుకలో సమాధి కాలేను...

It's okay to drown in the flood of tears instead of getting buried in the sand of feelings...

💜💜

No comments: