సాకులు

సాకులు అన్నవి వైఫల్యాన్ని వివరించే కవితా మార్గం....

Excuses are poetic way of explaining a failure....

💜💜

No comments: