రహస్య అభిమానం

రహస్యంగా నిన్ను కొనియాడటం చాలా బాధాకరం కానీ అది చాలా ప్రశాంతమైనది, నీ గురించి ఏదైనా రాయచ్చు నీకది తెలియనంతవరకు...

Secret admiration is painful but it's peaceful at least,
I can write anything about you as long as you don't know that it's about you...

💜💜

No comments: