ఎంత నమ్మకం?

ఎంత నమ్మకాన్ని పోగు చేసుకోగలవు అని అడిగితే,

మన బంధాన్ని చూపాను... 


When asked how much trust I can muster,

I showed our bond...


यह पूछे जाने पर कि मैं कितना भरोसा जुटा सकता हूं,

मैंने हमारी बंधन दिखाया ...


💜

No comments: