స్వర్గం అంత పువ్వు

 నా ఆనందాలన్నింటిని, ఒకొక్క రేకులా చేసి, కూరిస్తే స్వర్గం అంత పువ్వు వస్తుందేమో... 


If all my joys are made into each petal, a flower as big as heaven will come out...


एक एक पंखुड़ी में मेरी सारी खुशियाँ बन जाएँ तो स्वर्ग जितना बड़ा एक फूल निकलेगा...

💜

No comments: